USD แข็งค่าต่อเนื่องจากแนวโน้มขยายตัวเงินเฟ้อ และแถลงการณ์ของผู้ว่าการธนาคารรัฐซานฟรานซิสโก

  16 พ.ค.61 เมื่อวันอังคาร (15 พ.ค.61) เกิดความผันผวนในตลาดอย่างรุนแรงและน่าสนใจ โดยราคาหุ้นสหรัฐฯ ตกต่ำลง 0.7%-0.8% จากการเทขายของนักลงทุนในประเทศ ซึ่งเป็นผลจากการคาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อจะสูงขึ้น ประกอบกับการเพิ่มอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะ 10 ปี...