Grid Strategy-LTCUSD

LTCUSD Buy Strategy (Investor style) by investorresource on TradingView.com Trend  – เทคนิคัลภาพรวมมีการยืนยันเทรนด์ขาขึ้นระยะกลาง – และอาจเป็นระยะยาวได้เมื่อเริ่มยืนได้ที่ 180 (Fibonacci 50%), แต่สำหรับ cryptocurrency ,สินค้าที่มีความผันผวนสูง...