Grid Strategy-XLMUSD

XLMUSD Buy strategy (Investor style) by investorresource on TradingView.com Trend  – ยืนยันเทรนด์ขาขึ้นในระยะยาวเมื่อราคาเบรคแนว / ยืนได้เหนือ 0.5 ความเป็นไปได้ในระยะกลาง-สั้น – ราคาวิ่งในกรอบ 0.25-0.5 เพื่อรอการเลือกทิศทางของตลาด Key support –...